Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Όροι Συμμετοχής Αριστείων

 1. Η ένταξη των επιχειρήσεων στις κατηγορίες Μεγάλες Επιχειρήσεις ή Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις γίνεται κατά δήλωση των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
 2. Κάθε επιχείρηση μπορεί να καταθέσει πολλαπλές συμμετοχές, όχι όμως το ίδιο πρόγραμμα/δράση σε διαφορετικές ενότητες. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι ενότητες Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά, Εθελοντισμός Εργαζομένων, Συνέργειες/Στρατηγικές Συνεργασίες και e-Δράσεις στις οποίες μπορούν να υποβληθούν δράσεις/προγράμματα που έχουν ήδη υποβληθεί και σε άλλη ενότητα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε συμμετοχή ξεχωριστή φόρμα και να καταβληθεί για κάθε συμμετοχή το σχετικό κόστος.
 3. Σε περίπτωση κοινού προγράμματος/δράσης δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, η υποβολή της συμμετοχής γίνεται από μία εξ αυτών. Η ένταξη στην Κατηγορία συμμετοχής γίνεται με βάση τον κύκλο εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Στη φόρμα συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
 4. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν συμμετοχή μόνο για το Ειδικό Αριστείο Έργου Κοινωνικές Επιχειρήσεις , για το σύνολο του έργου τους. Δε μπορούν να συμμετέχουν σε άλλη ενότητα ή με μεμονωμένα προγράμματα/δράσεις. Σε περίπτωση που ο σκοπός ή ο προσανατολισμός μίας επιχείρησης δεν είναι κοινωνικός, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
 5. Προγράμματα/δράσεις που θα υποβληθούν στην ενότητα «Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά» πρέπει να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστον 3 έτη, να συνεχίζονται ακόμα ή να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018. Οι δράσεις αυτές μπορεί να έχουν κατατεθεί και σε κάποια από τις προηγούμενες ενότητες ή να κατατεθούν μόνο στη συγκεκριμένη ενότητα.
 6. Προγράμματα/δράσεις που θα υποβληθούν εκ νέου στην ενότητα “Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά” πρέπει να αφορούν σε διαφορετική χρονική περίοδο από αυτή της προηγούμενης υποβολής.
 7. Προγράμματα/δράσεις που συμμετείχαν σε προηγούμενη διοργάνωση των Αριστείων και παραμένουν ενεργά κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2017 - Δεκεμβρίου 2018, μπορούν να λάβουν εκ νέου μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι αξιολογούνται για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Προγράμματα/δράσεις που έχουν βραβευθεί σε προηγούμενη διοργάνωση δεν μπορούν να υποβληθούν εκ νέου. Εξαιρούνται μακροχρόνια προγράμματα/δράσεις που έχουν βραβευθεί σε οποιαδήποτε ενότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην ενότητα Συνεχής Δέσμευση και Προσφορά.
 8. Προτάσεις Υποψηφίων για το Ειδικό Αριστείο Βασίλειος Αντωνίου, με ελλιπή στοιχεία, δεν μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες
 9. Οι συμμετοχές στα Αριστεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Υπογεγραμμένο αντίγραφο της φόρμας συμμετοχής παραδίδεται στα γραφεία του ΣΔΕ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΔΕ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Το κόστος συμμετοχής και οι καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή κάθε διοργάνωσης και προσδιορίζονται στις ενότητες Κόστος Συμμετοχής και Σημαντικές Ημερομηνίες αντίστοιχα.
 10. Οι συμμετοχές υποβάλλονται στα ελληνικά.
 11. Η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου για την ακρίβεια των στοιχείων κάθε συμμετοχής βαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα. Σε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη, ο συμμετέχων αναλαμβάνει να καλύψει πλήρως τον ΣΔΕ για αποζημιώσεις ή πρόστιμα τα οποία θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει σε τρίτους.
 12. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των επιχειρήσεων, αλλά και του κοινού, ο ΣΔΕ διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές, όποτε και όπου κριθεί σκόπιμο. Το δικαίωμα αυτό είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας.
 13. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία κοινού φυλάσσονται από τον ΣΔΕ για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των Αριστείων 2019.
 14. Ο ΣΔΕ διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τον υποβάλλοντα πρόταση υποψηφίου για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019.
 15. Η φύλαξη των έργων δε συνιστά υποχρέωση, αλλά δικαίωμα του ΣΔΕ
 16. Όλες οι συμμετοχές που προκρίνονται στη Γ’ Φάση της διοργάνωσης έχουν υποχρέωση κατάθεσης ενός video διάρκειας 1’ με σύντομη περιγραφή του προγράμματος/δράσης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση διάκρισης, στην Τελετή Απονομής. Ειδικά για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις , σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του κόστους, την παραγωγής του video θα αναλάβει ο ΣΔΕ. Συνιστά όμως υποχρέωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων να προμηθεύσουν τη συνεργαζόμενη εταιρεία παραγωγής με όλα τα απαραίτητα υλικά. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι προτάσεις Υποψηφίων για το Ειδικό Αριστείο Βασίλειος Αντωνίου, καθώς το κόστος για τη δημιουργία του video του νικητή θα αναλάβει, αν χρειαστεί, ο ΣΔΕ.
 17. Η συμμετοχή στα Αριστεία συνεπάγεται την πλήρη και εξ ολοκλήρου αποδοχή του κανονισμού, των όρων συμμετοχής, καθώς και των αποφάσεων των Επιτροπών και των διοργανωτών σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή τους.
 18. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί κατά την κρίση της το δικαίωμα τροποποίησης των ημερομηνιών ή και ανάκλησης της διοργάνωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος, Ζήνωνος Ελεάτου 10, 151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 6746568, email aristia@sde.gr