Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου»

Λίγα λόγια για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου»
Υποψήφιοι για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» είναι εργαζόμενοι που ενσαρκώνουν τις αξίες της αυτοδέσμευσης, της υπευθυνότητας, της συνέπειας, της ακεραιότητας, της ανιδιοτελούς προσφοράς, του σεβασμού στην κοινωνία και στον άνθρωπο.

Γιατί βραβεύουμε εργαζομένους
Γιατί αναζητούμε έναν από εμάς, έναν εργαζόμενο που, πέρα και πάνω από τον επαγγελματικό του ρόλο, έκανε τη διαφορά είτε στο επαγγελματικό είτε στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αναζητούμε να επιβραβεύσουμε εκείνον τον εργαζόμενο (εν ενεργεία ή όχι) που ενήργησε με αίσθημα ευθύνης, με τρόπο ουσιαστικό και χωρίς προφανή επαγγελματικά και οικονομικά κίνητρα.

Τέλος, το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» θα απονεμηθεί σε εργαζόμενο ξεχώρισε με τη στάση του και την προσφορά του στην κοινωνία και τον άνθρωπο.

Πού, πότε, πώς
Η πρόταση υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί online μέσω του site των Αριστείων (www.aristia-sde.gr) μέχρι και τις 14:00 στις 11/10.

Η επιλογή του νικητή, μεταξύ των προτάσεων που θα έχουν υποβληθεί θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Ο.Ε.

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής «ΣΔΕ»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Ζήνωνος Ελεάτου 10, με τη συνεργασία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» (εφεξής «ATCOM»), που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, στην οδό Αριστοτέλους αρ. 95, διοργανώνει πρόγραμμα προβολής της 8ης διοργάνωσης των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2019 (εφεξής «Πρόγραμμα»), το οποίο περιλαμβάνει την υποβολή προτάσεων υποψηφίων για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» (εφεξής «ΑΡΙΣΤΕΙΟ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ») για την ανάδειξη του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ που πέρα και πάνω από τον επαγγελματικό του ρόλο, ξεχώρισε με τη στάση του και την προσφορά του στην κοινωνία και τον άνθρωπο (εφεξής Υποψήφιος). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής (εφεξής «Όροι συμμετοχής») για την υποβολή προτάσεων υποψηφίων για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου».

Όροι Συμμετοχής στο ειδικό Αριστείο "Βασίλειος Αντωνίου" 

 1. Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος, στο πλαίσιο των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2019, διοργανώνει υποβολή προτάσεων υποψηφίων για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ενότητας στην ιστοσελίδα www.aristia-sde.gr. Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει από τις 00:00 της 21/6/2019 έως τις 14:00 της 11/10/2019. Τυχόν τροποποιήσεις ή/και παράταση για την υποβολή προτάσεων υποψηφίων για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.aristia-sde.gr, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Ο ΣΔΕ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
 2. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων υποψηφίων έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΕ, οι εργαζόμενοι στην ATCOM, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2019, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της ψηφοφορίας, έχουν συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας συμμετοχής και τεκμηριώνουν επαρκώς το λόγο για τον οποίο προτείνεται ο υποψήφιος, σε σχέση με την περιγραφή του συγκεκριμένου Αριστείου.
 4. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να προτείνει έναν μόνο υποψήφιο και για μία μόνο φορά.
 5. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και την αλήθεια των όσων περιλαμβάνονται στη φόρμα συμμετοχής.
 6. Η συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων συνεπάγεται ότι ο προτείνων έχει λάβει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του προτεινόμενου για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του στο ΣΔΕ, για την επεξεργασία αυτών από το ΣΔΕ για τους σκοπούς της εν λόγω βράβευσης και για την καταχώριση αυτών σε αρχείο που θα τηρείται από τον ΣΔΕ και την ATCOM για το σκοπό του Προγράμματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος και για διάστημα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.
 7. Η συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του προτείνοντα για καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από το ΣΔΕ και την ATCOM για το σκοπό του Προγράμματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος και για διάστημα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση αυτού, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και λοιπές Ενωσιακές ή Εθνικές διατάξεις περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 8. O ΣΔΕ διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τον υποβάλλοντα πρόταση υποψηφίου και με τον νικητή μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019.
 9. Μετά την ανακήρυξη των νικητών κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους και το πέρας του εξαμήνου από την ολοκλήρωση του Προγράμματος, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
 10. Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων του προτείνοντα ή/και του προτεινόμενου, ο ΣΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τη συμμετοχή.
 11. Ο ΣΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για επικοινωνιακούς σκοπούς το ονοματεπώνυμο του νικητή και του προτείνοντα αυτόν και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου».
 12. Ο ΣΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει , ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της υποβολής πρότασης για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» και να τροποποιήσει την ημερομηνία της Τελετής Απονομής κατά την κρίση του, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την υποβολή πρότασης με σχετική ανακοίνωση στο http://www.aristia-sde.gr.
 13. Η συμμετοχή στην υποβολή των προτάσεων προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες ΣΔΕ και ATCOM δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, o ΣΔΕ και η ATCOM δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση, με τη συμμετοχή τους, αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
 14. Το Αριστείο απονέμεται κατόπιν απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής (Ο.Ε.), η οποία λαμβάνεται κατά την απόλυτη κρίση της, αποκλειστικά σε εργαζομένους (του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα), ανεξάρτητα από το αν είναι εν ενεργεία ή όχι.
 15. Ο νικητής έχει υποχρέωση να παραστεί αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου στην Τελετή Απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 27/11/2019 για την παραλαβή του Αριστείου.
 16. Η συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ΣΔΕ και της ATCOM.
 17. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.aristia-sde.gr.
 18. O ΣΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους Συμμετέχοντες ή/και νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, σε περίπτωση που συντρέχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους: (α) αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή δεν πληρούν αυτούς στο σύνολό τους (β) λόγω κωλύματος βάσει των όσων αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους (δ) λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας.
  1. Ο ΣΔΕ και η ATCOM δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, νικητών και των συνοδών αυτών ή προς τρίτους.
  2. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση του ΣΔΕ και της ATCOM παύει να υφίσταται χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση.