Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Ενότητες Δράσεων/Προγραμμάτων

Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ μπορούν να υποβληθούν δράσεις ή προγράμματα επιχειρήσεων που υλοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρηση ή αποτελούν συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων (του ίδιου ή διαφορετικού επιχειρηματικού κλάδου), ή μεταξύ της επιχείρησης με μη κερδοσκοπικό οργανισμό - κοινωνικό φορέα.

Οι δράσεις και τα προγράμματα πρέπει να εντάσσονται σε κάποια από τις παρακάτω έντεκα (11) ενότητες ή να μπορούν να διεκδικήσουν κάποιο από τα Ειδικά Αριστεία που περιγράφονται στη συνέχεια:

Ενότητα 1: Κοινωνία-Άνθρωπος

Δράσεις ή προγράμματα της επιχείρησης που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην άμβλυνση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν τους τομείς της υγείας (ενδεικτικά, προσφορά υπηρεσιών υγείας σε ευάλωτες ομάδες, ενέργειες για την καταπολέμηση της πείνας), της ασφάλειας ή της εκπαίδευσης (ενδεικτικά, υποτροφίες, βελτίωση σχολικών υποδομών, τεχνολογία στην εκπαίδευση), βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν την αξιοπρέπεια (ενδεικτικά, ενέργειες υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων), ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και μειώνουν τις ανισότητες (ενδεικτικά, ενέργειες για την καταπολέμηση της φτώχειας, προώθηση ίσων ευκαιριών) και ευαισθητοποιούν το ευρύ κοινό (ενδεικτικά, ενίσχυση μειονοτήτων, μεταναστευτικό).

Ενότητα 2: Κοινωνία-Πολιτισμός & Αθλητισμός

Δράσεις ή προγράμματα της επιχείρησης που ευαισθητοποιούν το ευρύ κοινό ή/και προάγουν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τον αθλητισμό.

Ενότητα 3: Περιβάλλον

Δράσεις ή προγράμματα της επιχείρησης που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης ή/και των ομάδων με τις οποίες αλληλοεπιδρά η επιχείρηση (πχ συνεργάτες, καταναλωτές, ευρύ κοινό κ.α.). Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε θέματα όπως η σωστή διαχείριση ή/και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, ο περιορισμός και η διαχείριση οικιακών, εταιρικών ή βιομηχανικών απορριμμάτων ή αποβλήτων και γενικότερα, ο περιορισμός της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και ο περιορισμός παραμέτρων που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν η διαμόρφωση ‘πράσινων’ κτιρίων, ο περιορισμός στην κατανάλωση και η ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων, η αντικατάσταση πρώτων υλών που είναι υπό εξαφάνιση λόγω εκτεταμένης ή αλόγιστης χρήσης με νέες, εναλλακτικές πρώτες ύλες, ο περιορισμός ή/και η αναβάθμιση υλικών συσκευασίας, προγράμματα εθελοντισμού-αφύπνισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του, προγράμματα ανακύκλωσης, προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή/και χρήσης ανανεώσιμων ή/και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προγράμματα που συμβάλλουν στην προστασία της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας, η προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας κ.α.

Ενότητα 4: Εργαζόμενοι

Δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα της επιχείρησης, τα οποία συμβάλλουν στην στήριξη και ανάπτυξη των εργαζομένων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (πχ προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων, υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, υποστήριξη work-life balance, παροχές και εφαρμογές πολιτικών για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης, βελτίωσης, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης και καταπολέμηση διακρίσεων- diversity).

Ενότητα 5: Εθελοντισμός Εργαζομένων

Δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα της επιχείρησης, που κινητοποιούν εργαζόμενους της επιχείρησης προς κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς που έχει υιοθετήσει η εταιρεία. Η υποψηφιότητα αυτή αφορά σε δράσεις που προάγουν τη συμμετοχή και λειτουργούν ως υπόδειγμα για την ανάπτυξη κουλτούρας αλληλεγγύης και ανιδιοτελούς προσφοράς, ευαισθητοποιούν περαιτέρω και, ιδανικά, επιμορφώνουν και επιδεικνύουν διάρκεια και συνέπεια από την πλευρά της επιχείρησης. Τα αποκομιζόμενα από τη δράση οφέλη πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμης αξίας τόσο για την επιχείρηση όσο και τους ωφελούμενους. Ενδεικτικοί τομείς εθελοντικών δράσεων (χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό) είναι η ευαισθητοποίηση και συνεισφορά εθελοντών σε θέματα που αφορούν σε κοινωνικά ζητήματα, περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και εθελοντικές δράσεις που σχετίζονται με την οικονομία.

Ενότητα 6: Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Δράσεις και προγράμματα της επιχείρησης με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων. Κεντρικοί πυλώνες είναι η προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και η συμβολή στην πραγματοποίησή τους, μέσα από την περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση των νέων ή και τη χρηματοδότηση. . Οι δράσεις μπορεί να αφορούν τόσο στη φάση του σχεδιασμού όσο και σ’ αυτή της υλοποίησης μίας επιχειρηματικής ιδέας. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν προγράμματα χρηματοδότησης και υποστήριξης πρωτότυπων ή/και καινοτόμων έργων (projects), αλλά και επιχειρηματικότητας των νέων, σε μορφή είτε μικρής, είτε νεοφυούς επιχείρησης (start ups). Η προοπτική ταχύρρυθμης ανάπτυξης, η προώθηση του τεχνολογικού στοιχείου, η υποστήριξη της λογικής της αειφορίας ( π.χ. διαχείριση κάθε είδους πόρων, προστασία περιβάλλοντος, ανθρώπινος παράγων), καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση αποτελούν σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν τις δράσεις.

Ενότητα 7: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιμότητας

Δράσεις και προγράμματα των επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση της ανεργίας ή ενισχύουν το γνωστικό πεδίο και τις ικανότητες ανθρώπων που είναι σε αναζήτηση εργασίας, ανεξάρτητα από ηλικία και ειδικότητα. Σημαντική παράμετρος επιτυχίας τέτοιου προγράμματος είναι δράσεις που ενισχύουν την απασχολησιμότητα στην εποχή των μεγάλων αλλαγών, της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης: προγράμματα “reskilling” που προετοιμάζουν εργαζόμενους για νέες θέσεις εργασίας και προγράμματα “upskilling” που προετοιμάζουν εργαζόμενους για να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις των θέσεων της ειδικότητας τους. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, προγράμματα μείωσης του ψηφιακού χάσματος, προγράμματα που αφορούν σε νέες τεχνολογίες, προγράμματα προαγωγής ίσων ευκαιριών κ.α.

Ενότητα 8: Συνέργειες – Στρατηγικές συνεργασίες

Στην ενότητα αυτή εντάσσονται δράσεις που βασίζονται στη στρατηγική συνεργασία οργανισμών/εταιρειών/φορέων/clusters με στόχο την επίτευξη ενός κοινού κοινωνικού σκοπού. Κύριος στόχος αυτής της κατηγορίας είναι η ανάδειξη έργων που οδήγησαν σε κοινωνικό αποτέλεσμα μέσα από τη συμπληρωματική δράση διαφορετικών εμπλεκόμενων μερών και στην ολοκληρωμένη ενεργοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθεί η σύνθεση της συνέργειας (αριθμός εμπλεκόμενων μερών, διαφορετικότητα ρόλων, ενεργή συμμετοχή, ευθυγράμμιση κατευθύνσεων), η ολιστική προσέγγιση ενός κοινωνικού σκοπού και δημιουργία/αξιοποίηση stakeholders mapping. Εάν η συνέργεια εστίασε σε υπάρχοντα προγράμματα πρέπει να γίνει ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο ενίσχυσε την αποτελεσματικότητά τους.

Ενότητα 9: Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά

Δράσεις ή προγράμματα που σχεδίασε και υλοποιεί η επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, και εντάσσονται σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες ενότητες. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευση, τη συνέχεια και τη συνέπεια της επιχείρησης, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της συνεισφοράς στο γενικότερο καλό. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστον 3 έτη, να συνεχίζονται ακόμα ή να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018. Οι δράσεις αυτές μπορεί να έχουν κατατεθεί και σε κάποια από τις προηγούμενες ενότητες ή να κατατεθούν μόνο στη συγκεκριμένη ενότητα.

Ενότητα 10: Sustainable products & services

Προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγουν ευρύτερο περιβαλλοντικό, οικονομικό ή κοινωνικό όφελος καθώς αναπτύσσονται - από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, τη διαδικασία παραγωγής, τη διανομή & διάθεσή τους στην αγορά έως και την απόρριψή τους - με γνώμονα α) τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (πχ. διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο τις πρώτες ύλες ή παράγουν επιπρόσθετη αξία για τους προμηθευτές ή αναπτύσσουν/ προσφέρουν εργασία στις τοπικές κοινότητες, κλπ.) β) τη μείωση του αρνητικού τους αποτυπώματος (πχ. προϊόντα που έχουν μειώσει τη συσκευασία/ διαθέτουν περιβαλλοντικά φιλική συσκευασία, ή αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή έχουν μειώσει τη χρήση νερού ή άλλων φυσικών πόρων για την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, δεν χρησιμοποιούν τοξικά ή άλλα επικίνδυνα υλικά, κλπ). Θα αναγνωριστούν προσπάθειες εταιριών οι οποίες μέσα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για την αγορά προωθώντας βιώσιμες πρακτικές ή μειώνοντας τις αρνητικές τους επιπτώσεις και ως αποτέλεσμα συμβάλουν στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης. Στην ενότητα αυτή κατατίθενται ενέργειες που πραγματοποιούνται οικειοθελώς και όχι στο πλαίσιο υποχρεωτικότητας.

Ενότητα 11: Purposeful Communication

Ολοένα περισσότερο, οι καταναλωτές στρέφονται σε brands που αναδεικνύουν συγκεκριμένες αξίες ή ζητήματα και προσδοκούν από τις μάρκες (και τις εταιρίες που τις εκπροσωπούν) να πάρουν θέση και να συμβάλλουν στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, προάγοντας ευρύτερα το κοινό ΚΑΛΟ.

Στην κατηγορία αυτή επιβραβεύουμε ενέργειες επικοινωνίας με τις οποίες προϊόντα υπηρεσίες ή/και εταιρείες προβάλλουν ένα ξεκάθαρο purpose (σκοπό), παίρνουν θέση και αναδεικνύουν ένα σημαντικό ή επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα (πχ. διαφορετικότητα και ενσωμάτωση), καλούν τους καταναλωτές να αλλάξουν μια στάση ή συνήθεια καλυτερεύοντας τη ζωή τους (π.χ. ανακύκλωση, οδική συμπεριφορά, κλπ. ) ή γίνονται «activists» και τοποθετούνται ως προς την ανάγκη αλλαγής μιας πολιτικής που επηρεάζει όλους, όπως πχ. είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το μεταναστευτικό ζήτημα κλπ. Στην ενότητα αυτή δε μπορούν να κατατεθούν καμπάνιες επικοινωνίας για προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας εταιριών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

Ειδικό Αριστείο Έργου Κοινωνικής Επιχείρησης

Στην ενότητα αυτή υποβάλλονται συμμετοχές μόνο από κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν επιτελέσει σημαντικό κοινωνικό έργο, έχοντας συμβάλλει στην κοινωνία, το περιβάλλον ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Αριστείο απονέμεται με κριτήρια τη σημαντικότητα της κοινωνικής επιχείρησης, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία του συνολικού έργου της, κατόπιν βαθμολογίας από την Ο.Ε., ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης. Ως κοινωνικές επιχειρήσεις νοούνται οι Κοιν.Σ.Επ και Κοι.Σ.Π.Ε., καθώς και κάθε άλλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με προεξάρχοντα κοινωνικό σκοπό ή ξεκάθαρα κοινωνικό προσανατολισμό (κοινωνική επιχειρηματικότητα/ κοινωνικό προϊόν ή υπηρεσία). Στην ενότητα δεν μπορούν να υποβληθούν συμμετοχές από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα που έχουν ιδρυθεί με σκοπό την προσφορά κοινωνικού έργου.

Ειδικό Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς

Το Αριστείο απονέμεται κατόπιν απόφασης της Ο.Ε., σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις, Ιδρύματα, ΜΚΟ ή κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, έχοντας συμβάλλει στην κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό ή/και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για το Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς δεν υποβάλλεται συμμετοχή και δεν ακολουθείται διαδικασία βαθμολογίας.

Ειδικό Αριστείο Κοινού για e-Δράσεις

Στην ενότητα αυτή υποβάλλονται δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες της επιχείρησης που εντάσσονται σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες ενότητες, αλλά που προβλήθηκαν αποκλειστικά μέσω digital Μέσων. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι αυτόνομες (να μην αποτελούν δηλαδή μέρος ευρύτερης δράσης). Το Αριστείο απονέμεται μετά από online ψηφοφορία του κοινού (στη Γ’ Φάση αξιολόγησης της διοργάνωσης), ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης.

Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου»

Ο Βασίλης Αντωνίου, υπήρξε ένα από τα μακροβιότερα μέλη του Δ.Σ. του ΣΔΕ. Νομικός, με έντονο αίσθημα ευθύνης, υπήρξε σημαντικός υποστηρικτής της έννοιας της αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων. Η προσφορά του ήταν διαρκής, αθόρυβη, αποτελεσματική και ανεκτίμητη. Στη μνήμη του θεσμοθετείται το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου».

Το Αριστείο θα απονέμεται σε εργαζόμενο που ενσαρκώνει και προάγει τις αξίες της αυτοδέσμευσης, της υπευθυνότητας, της συνέπειας, της ακεραιότητας, της ανιδιοτελούς προσφοράς, του σεβασμού στην κοινωνία και στον άνθρωπο.

Προτάσεις για υποψηφίους υποβάλλονται online στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας της διοργάνωσης. Η υποβολή πρέπει να γίνει επώνυμα, ενώ όσοι προτείνουν υποψηφίους θα πρέπει να τεκμηριώσουν με περιορισμένο αριθμό λέξεων (μέχρι 100 λέξεις) το λόγο που οδήγησε στην υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης – υποψηφιότητας. Ακόμη, η πρόταση θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του προτεινόμενου και κάποια στοιχεία επικοινωνίας μαζί του (εταιρεία ή/και email ή/και τηλέφωνο). Το Αριστείο απονέμεται κατόπιν απόφασης της Ο.Ε., αποκλειστικά σε εργαζόμενους ανεξάρτητα από το αν είναι εν ενεργεία ή όχι.