Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Αριστεία 2013

Χαιρετισμός Προέδρου Ο.Ε.

Τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελούν ένα θεσμό που αναδεικνύει την προσπάθεια των επιχειρήσεων να συμβάλουν έμπρακτα στη διαμόρφωση ενός νέου και εταιρικά υπεύθυνου επιχειρείν.

Μέσα στο τρέχον δύσκολο οικονομικό περιβάλλον έχει γίνει σαφές ότι η σύγχρονη επιχείρηση έχει να διαδραματίσει έναν πολύ ευρύτερο ρόλο στην κοινωνία , που ξεπερνά την απλή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας έχουν στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες ανέπτυξαν και υλοποίησαν ολοκληρωμένα, καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Σκοπός των Αριστείων είναι να αποτελέσουν το πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια της ανταλλαγής καλών πρακτικών, αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση για την θετική επίπτωση που μπορεί να έχει η δραστηριότητα μιας επιχείρησης σ την κοινωνία.

Τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβάλουν το έργο που έχουν αναπτύξει ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της αγοράς, των καταναλωτών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Η οικονομική συγκυρία αναδεικνύει ακόμη περισσότερο αυτήν την προσπάθεια των επιχειρήσεων και στόχος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος μέσω των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας, είναι να αναδείξει τις επιχειρήσεις που ακόμη και μέσα σε δύσκολες συνθήκες δεν παύουν να χτίζουν σχέσεις ειλικρινούς εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών, εργαζομένων και ενδιαφερομένων μερών.

Υβέτ Κοσμετάτου
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Καταχωρίσεις
Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου, 30 Σεπτεμβρίου 2013 – Ολοκληρώθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα «Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2013»

Δελτίο Τύπου, 23 Ιουλίου 2013 – Αναβολή υποβολής υποψηφιοτήτων

Δελτίο Τύπου, 16 Ιουλίου 2013 - Καμπάνια Επικοινωνίας

Δελτίο Τύπου, 3 Ιουλίου 2013 - Υποβολή Συμμετοχών

Δελτίο Τύπου, 28 Μαΐου 2013

Κατηγορίες

Τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ επιθυμούν να παρέχουν ίσες ευκαιρίες διάκρισης σε δράσεις/προγράμματα επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, χωρίζονται στις δύο (2) παρακάτω κατηγορίες:

• Μεγάλες Επιχειρήσεις

Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία εταιρική χρήση πριν τη διοργάνωση, μεγαλύτερο των 30.000.000 €.

• Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

Ως Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία εταιρική χρήση πριν τη διοργάνωση, μικρότερο των 30.000.000 €.

Βαθμολόγηση / Τρόπος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση

Α’ Φάση: Προεπιλογή & Νομιμοποίηση
Η Επιτροπή Προεπιλογής και Νομιμοποίησης αποτελείται από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και εξετάζει αν τα υποβληθέντα προγράμματα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιπλέον, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 της, έχει το δικαίωμα μεταφοράς κάποιων συμμετοχών σε άλλη ενότητα αν κρίνει ότι έχουν υποβληθεί σε λάθος ενότητα. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Β’ Φάση: Αξιολόγηση
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί με κλίμακα 1-20 το σύνολο των προεπιλεγμένων και νομιμοποιημένων προγραμμάτων με βάση τα κριτήρια και τις παραμέτρους αξιολόγησης.

Όλες οι συμμετοχές που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία ίση ή/ και μεγαλύτερη από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών μιας ενότητας, προκρίνονται στην επόμενη φάση (Γ’ Φάση: Κρίση) και διεκδικούν τις διακρίσεις των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ.

Επίσης, αν το σύνολο των συμμετοχών σε μια ενότητα είναι μικρότερο ή ίσο των πέντε (5), όλες οι συμμετοχές προκρίνονται στην επόμενη φάση (Γ’ Φάση: Κρίση).

Γ’ Φάση: Κρίση
Η Κριτική Επιτροπή βαθμολογεί με βάση τα κριτήρια και τις παραμέτρους αξιολόγησης το σύνολο των προγραμμάτων που διεκδικούν διακρίσεις με κλίμακα 1-20. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη φάση.

ΑΡΙΣΤΕΙΟ απονέμεται στη συμμετοχή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία ανά ενότητα ανά κατηγορία.

Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί κατά την κρίση της το δικαίωμα να μην απονείμει διάκριση σε κάποια από τις παραπάνω ενότητες/ κατηγορίες, όπως επίσης και το δικαίωμα να απονείμει την ίδια διάκριση σε δύο (2) ή περισσότερες συμμετοχές σε περίπτωση ισοψηφίας.

Ειδικά για την ενότητα e- Δράσεις, το ΑΡΙΣΤΕΙΟ θα απονεμηθεί στη συμμετοχή που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους μέσω της online ψηφοφορίας κοινού. Σημειώνεται ότι α) η Κριτική Επιτροπή δε συμμετέχει στην αξιολόγηση της ενότητας e- Δράσεις και β) οι βαθμολογίες της Επιτροπής Αξιολόγησης δε λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη φάση.

Κριτήρια και Παράμετροι Αξιολόγησης

Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ μπορούν να συμμετέχουν με προγράμματά τους, επιχειρήσεις κοινωνικά υπεύθυνες που πραγματοποιούν οικειοθελώς:
• Ενέργειες ή προγράμματα που με τη συνέπεια ή/και τη συνέχεια με την οποία πραγματοποιούνται, εντάσσονται στη στρατηγική των εταιρειών.
• Ενέργειες ή προγράμματα που συμβάλουν στην ισόρροπη αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβληματισμών και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιο αναλυτικά, οι υποβαλλόμενες συμμετοχές κρίνονται με βάση τα παρακάτω Κριτήρια και τις Παραμέτρους Αξιολόγησης:

1. Στρατηγική της ενέργειας (Βαρύτητα 40%)
α. Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της ενέργειας ή του προγράμματος και στόχος που εξυπηρετεί. Αναφορά σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ενέργειας. Απόψεις επισήμων φορέων για την αιτιολόγηση της ενέργειας ή του προγράμματος, εφόσον υπάρχουν.
β. Σύνδεση της ενέργειας ή του προγράμματος με τη φιλοσοφία της εταιρείας.
γ. Καινοτομία (καινοτομία στην ιδέα, στην υλοποίηση κλπ)

2. Υλοποίηση της ενέργειας (Βαρύτητα 20%)
α. Αρτιότητα και ευρύτητα της ενέργειας ή του προγράμματος σχετικά με:
• τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν (δημιουργικό υλικό, ΜΜΕ, επιμέρους, συμπληρωματικά ή/και υποστηρικτικά υλικά κ.α.)
• τη χρονική περίοδο υλοποίησης της ενέργειας ή του προγράμματος
• τις παράλληλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της ενέργειας ή του προγράμματος (αν υπάρχουν)
• την επένδυση
β. Παράλληλες δράσεις
• Συμμετοχή των εργαζομένων στην ενέργεια ή το πρόγραμμα
• Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς/φορείς

3. Συνολική Αποτελεσματικότητα της ενέργειας (Βαρύτητα 40%)
α. Αξιολόγηση της ενέργειας ή του προγράμματος σε σχέση με τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που ορίστηκαν στη στρατηγική. Τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας μέσω ερευνών ή άλλων στοιχείων.
β. Ευεργετικές επιδράσεις στο κοινωνικό σύνολο και την επιχείρηση. Τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας μέσω ερευνών ή άλλων στοιχείων.

Οργανωτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υβέτ Κοσμετάτου - Vodafone
ΜΕΛΗ:
Γιάννης Αθανασιάδης – Coca-Cola 3E
Κική Ζαννιά - ΟΤΕ
Γιώργος Καλούδης - ΕΥΔΑΠ
Νάσος Λέζος – My Spectrum Hellas
Μηνάς Μαυρικάκης – Αθηναϊκή Ζυθοποιία

TVCΣυνεντεύξεις


Συνέντευξη Ο.Ε. Αριστείων ΕΥ 2013 – Marketing Week – 8 Ιουλίου 2013

Συνέντευξη Προέδρου ΣΔΕ, κ. Γρ.Αντωνιάδη –www.fmvoice.gr– 1 Ιουλίου 2013

Κανονισμός

Τα Αριστεία Κοινωνικής Προσφοράς θεσμοθετήθηκαν το 2000 από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), τον πρώτο φορέα που στα πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου, θεσμοθέτησε βραβεία εταιρικής κοινωνικής προσφοράς. Διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2001 και έκτοτε επαναλαμβάνονται κάθε δύο χρόνια.

Δεκατρία χρόνια μετά, τα Αριστεία αποτελούν έναν έγκριτο θεσμό, που έχει γίνει πολύ θετικά αποδεκτός από την επιχειρηματική κοινότητα και που δε σταματά να εξελίσσεται. Σήμερα, τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ εγκολπώνονται τις διεθνείς εξελίξεις στην Εταιρική Υπευθυνότητα, τις οποίες ο Σύνδεσμος αφουγκράζεται και μεταφέρει πριν από οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα και λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, εντός της οποίας και προς όφελος της οποίας πραγματοποιούνται οι εταιρικές αυτές δράσεις.

Στη δύσκολη περίοδο που η αγορά και η χώρα γενικότερα διανύουν, με τις συνθήκες να διαφοροποιούνται και τις ανάγκες να αλλάζουν δραματικά και ενώ παράλληλα, το θέμα της Εταιρικής Υπευθυνότητας γίνεται όλο και πιο σημαντικό και ο χειρισμός της αναδεικνύεται σε πρώτης γραμμής πρόκληση για τις επιχειρήσεις, τα Αριστεία, εξελίσσονται σε Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ και απευθύνονται στις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κοινωνικούς τομείς που χρήζουν στήριξης, προβάλουν κάθε δράση που είχε σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον και παρακινούν όλους να δράσουν και να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας

Βασικός στόχος του θεσμού των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ είναι η ανάδειξη και επιβράβευση δράσεων/προγραμμάτων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και που αγκαλιάζουν τον άνθρωπο (είτε ως εργαζόμενο, είτε ως πολίτη) και την κοινωνία, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και συνεισφέρουν με συνέπεια και συνέχεια στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, πέρα από την ανάδειξη και την επιβράβευση, στόχος των Αριστείων είναι να ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω άτομα και επιχειρήσεις.

Ως δράσεις/προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας θεωρούνται εκείνα που εφαρμόζονται από επιχειρήσεις πέραν των όσων προβλέπονται από νομοθεσίες, διατάξεις ή εσωτερικούς κανονισμούς. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δράσεις/προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο κάποιας χρηματοδότησης (εθνικής ή Ευρωπαϊκής).

Ενότητες

Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ μπορούν να υποβληθούν δράσεις ή προγράμματα, που εντάσσονται στις παρακάτω οκτώ (8) ενότητες:

Κοινωνία
Δράσεις ή προγράμματα της επιχείρησης που αφορούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και ενισχύουν τους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, ευαισθητοποιούν το ευρύ κοινό ή/και προάγουν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τoν αθλητισμό. Οι δράσεις αυτές μπορεί να αποτελούν πρωτοβουλίες της επιχείρησης αποκλειστικά ή να αποτελούν συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων (του ίδιου ή διαφορετικού επιχειρηματικού κλάδου), ή μεταξύ της επιχείρησης με μη κερδοσκοπικό οργανισμό - κοινωνικό φορέα.

Περιβάλλον
Δράσεις ή προγράμματα της επιχείρησης που συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης ή/και των ομάδων με τις οποίες αλληλεπιδρά η επιχείρηση (πχ συνεργάτες, καταναλωτές, ευρύ κοινό κ.α.). Τα προγράμματα αυτά αφορούν σε θέματα όπως η σωστή διαχείριση ή/και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, ο περιορισμός και η διαχείριση οικιακών, εταιρικών ή βιομηχανικών απορριμμάτων ή αποβλήτων και γενικότερα, ο περιορισμός της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και ο περιορισμός παραμέτρων που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελεί η διαμόρφωση ‘πράσινων’ κτιρίων, ο περιορισμός στην κατανάλωση και η ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων, η αντικατάσταση πρώτων υλών που είναι υπό εξαφάνιση λόγω εκτεταμένης ή αλόγιστης χρήσης με νέες, εναλλακτικές πρώτες ύλες, ο περιορισμός ή/και η αναβάθμιση υλικών συσκευασίας, προγράμματα εθελοντισμού-ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του, προγράμματα ανακύκλωσης, προγράμματα που συμβάλλουν στην προστασία της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας κ.α.

Εργαζόμενοι
Δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα της επιχείρησης, τα οποία συμβάλλουν στην στήριξη και ανάπτυξη των εργαζομένων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (πχ προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων, υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, παροχές και εφαρμογές πολιτικών για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, ίσες ευκαιρίες). Επιπλέον, η υποψηφιότητα αυτή, αφορά σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας από την επιχείρηση, με την εμπλοκή των εργαζομένων της, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και τη συνεισφορά τους, σε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνίας ή/και στην προστασία του περιβάλλοντος (πχ ενέργειες εθελοντισμού εργαζομένων, άμεση συμμετοχή σε ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας).

Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Πρωτοβουλίες και προγράμματα της επιχείρησης με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, μέσω της ανάπτυξης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης και τη συμβολή στην πραγματοποίηση καινοτόμων ιδεών και οραμάτων των νέων. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν προγράμματα υποτροφιών, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων εντός της επιχείρησης, καθώς και χρηματοδότησης και υποστήριξης υλοποίησης πρωτότυπων και καινοτόμων έργων (projects) και ιδεών των νέων, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι κ.α.

Συνεργασία με Κοινωνικά Υπεύθυνους Προμηθευτές (Suppliers Engagement)
Δράσεις και μηχανισμοί μέσω των οποίων η επιχείρηση συμβάλλει στην εφαρμογή ορθολογικών πολιτικών και προτύπων από τους προμηθευτές της, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δράσεις αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας της επιχείρησης με προμηθευτές που εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές (πέραν των δια νόμου υποχρεωτικών), οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές ή απαραίτητες για τη συνεργασία και διαπραγμάτευσή τους με την επιχείρηση. Τα προγράμματα αυτά θέτουν κριτήρια Εταιρικής Υπευθυνότητας για την επιλογή προμηθευτών, όπως η εφαρμογή πολιτικών / προτύπων που αφορούν στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των φυσικών πόρων κ.α.

Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες
Η σημαντικότητα των δράσεων αυτών Εταιρικής Υπευθυνότητας, έγκειται στην άμεση σύνδεσή τους με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Αφορά σε ήδη υπάρχοντα ή νέα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης, που αναπτύχθηκαν με σκοπό τη συμβολή της επιχείρησης στο κοινό καλό. Παραδείγματα αποτελούν προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, που συμβάλλουν στον τομέα της υγείας, στον τομέα της εκπαίδευσης κ.α.

Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά
Δράσεις ή προγράμματα που σχεδίασε και υλοποιεί η επιχείρηση και εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες διακρίσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευση, τη συνέχεια και τη συνέπεια της επιχείρησης, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας των Επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.

e- Δράσεις
Δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες της επιχείρησης που αφορούν στην κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, σε υποστήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με κοινωνικά υπεύθυνους προμηθευτές, σε κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες ή σε συνεχή δέσμευση και προσφορά, αλλά που προβλήθηκαν αποκλειστικά μέσω digital. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι δημιουργικές και πρωτότυπες. Το Αριστείο θα δοθεί μετά από online ψηφοφορία του κοινού.

Επιτροπή Προεπιλογής, Αξιολόγησης, Κρίσης

Η επιλογή και αξιολόγηση των υποβληθέντων προγραμμάτων πραγματοποιείται σε τρεις (3) φάσεις από αντίστοιχες επιτροπές.

Για την εγκυρότητα και αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων κάθε διοργάνωσης οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από διαφορετικά μέλη.

1. Επιτροπή Προεπιλογής & Νομιμοποίησης
2. Επιτροπή Αξιολόγησης
3. Κριτική Επιτροπή

Σύσταση και Λειτουργία των Επιτροπών

Τα μέλη των επιτροπών καλούνται προκειμένου να προχωρήσουν στην επιλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αποτελείται από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και εξετάζει αν τα υποβληθέντα προγράμματα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιπλέον, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 της, έχει το δικαίωμα μεταφοράς κάποιων συμμετοχών σε άλλη ενότητα αν κρίνει ότι έχουν υποβληθεί σε λάθος ενότητα. Στην περίπτωση ισοψηφίας για τη λήψη κάποιας απόφασης, η ψήφος του/της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής μετράει για δύο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποτελείται από 9 μέλη με απαρτία τα 7 άτομα. Αξιολογεί τα υποβληθέντα προγράμματα και βαθμολογεί με κλίμακα 1-20. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς, με την εξής αναλογία:

 • 1 μέλος από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
 • 1 μέλος από το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ (ΕΔΕΚΕ)
 • 1 μέλος από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)
 • 1 μέλος από την Κίνηση Πολιτών (ΜΚΟ)
 • 1 μέλος από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα 
 • 1 μέλος από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ)
 • 2 μέλη από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)
 • 1 μέλος από τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ)

 

Την Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή/και βαθμολογίας συντονίζει ο/η Πρόεδρος ή κάποιο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελείται από 14 μέλη με απαρτία τα 9 άτομα. Βαθμολογεί με κλίμακα 1-20 το σύνολο των συμμετοχών που έχουν προκριθεί στη Γ’ Φάση. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς, με την εξής αναλογία:

 • 2 μέλη από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
 • 1 μέλος από το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ (ΕΔΕΚΕ)
 • 2 μέλη από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)
 • 2 μέλη από την Κίνηση Πολιτών (ΜΚΟ)
 • 2 μέλη από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα 
 • 1 μέλος από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ)
 • 3 μέλη από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)
 • 1 μέλος από τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ)

Την Κριτική Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή/και βαθμολογίας συντονίζει ο/η Πρόεδρος ή κάποιο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής

Τιμητική Επιτροπή

Η Τιμητική Επιτροπή των Αριστείων αποτελείται από προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, που έχουν διακριθεί για το κοινωνικό, πολιτιστικό ή ακαδημαϊκό τους έργο στην ελληνική κοινωνία ή/και διεθνώς.

Τα μέλη της Τιμητικής Επιτροπής είναι:

 • Μαρία Αλεξίου - Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου γα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ)
 • Κωνσταντίνος Γάτσιος - Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Αντώνης Γκορτζής - Πρόεδρος EBEN Europe
 • Χριστίνα Δαμουλιάνου - Δημοσιογράφος στην εφημερίδα ‘ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’
 • Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος - Πρόεδρος Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 • Κώστας Καρράς – Αντιπρόεδρος Europa Nostra
 • Σταύρος Μπένος - Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών 'Διάζωμα'
 • Καίτη Πετροπούλου – πρώην Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)
 • Παναγιώτης Πικραμμένος – τέως Πρωθυπουργός & Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.

Συμμετοχές

• Κοινωνία

--Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • -Alpha Bank – Χέρι Βοηθείας
 • -ΓΕΦΥΡΑ – Πυλώνες Αλληλεγγύης
 • -CCC – Supporting the Greek community
 • -Coca-Cola Hellas – Coca-Cola Light ‘Νιώσε την καρδιά σου’
 • -Coca-Cola Hellas - Coca-Cola ‘Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα Παιδικά Χωριά SOS’
 • -Coca-Cola 3Ε – Νοιάζομαι για την Υγεία
 • -Cosmote – Ο Κόσμος μας Εσύ
 • -ΕΥΔΑΠ – Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα ‘Ο Σταγονούλης’
 • -Frigoglass – Ταξίδι στην πόλη του μέλλοντος
 • -ΙΚΕΑ – ΙΚΕΑ-Στέγη για Όλους
 • -Intersport – Φτάνουμε στα Άκρα
 • -Κωτσόβολος – Εβδομάδα δωρεάν γονικού ελέγχου Η/Υ
 • -Μαρινόπουλος – Κοινωνικά Παντοπωλεία
 • -Mega – Νοιάζομαι/Μοιράζομαι
 • -Μύλοι Λούλη – Μουσείο Λούλη ‘Από το Σιτάρι στο Ψωμί’
 • -Nestle Hellas – Βάλε ένα χεράκι για το αγαπημένο σου παραδοσιακό καφέ
 • -Nestle Hellas – Πρόγραμμα Nestle ‘Παιδιά όλο υγεία’
 • -ΟΠΑΠ – Κοινωνική Παρέμβαση
 • -ΟΤΕ/Cosmote – Ημέρα Αγάπης/Ημέρα Έμπνευσης
 • -ΟΤΕ/Cosmote – Χορηγία ΟΤΕ/Cosmote στην έκθεση του ΕΑΜ ‘Το ναυάγιο των Αντικυθήρων: Το πλοίο, οι θησαυροί, ο μηχανισμός’
 • -SCA – Δωρεές προϊόντων
 • -Star Channel – Το κέρασμα του STAR
 • -Unilever Hellas – Γειτονιές Αλληλεγγύης
 • -Unilever Hellas – Μαζί στρώνουμε τραπέζι πασχαλινό
 • -Unilever Hellas – Διαδρομές Καρδιάς
 • -Unilever Hellas – Προσφορές στο Κόκκινο
 • -Vodafone – Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
 • -Wind – Ένας αγώνας για όλους
--Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • -Εκπαιδευτήρια Γείτονα – Πανελλήνιος διαγωνισμός ανάγνωσης παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου ‘Βιβλιοδρομίες’
 • -Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών – Εργαστήριο Κίνησης για άτομα 65+

Περιβάλλον

--Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • -ΑΒ – Πρακτικές και μέθοδοι ανθρακικού αποτυπώματος στην ΑΒ Βασιλόπουλος
 • -CCC – CCC Goes Green
 • -Coca-Cola 3Ε – Κάποια δάση έχουν τη δική τους Αύρα
 • -Coca-Cola 3Ε – Αποστολή Νερό
 • -ΕΥΔΑΠ – Ψυττάλεια, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Ελλάδα
 • -OTE/Cosmote – Εγκαταστάσεις γραφείων ΟΤΕ/Cosmote στην Παιανία, Αττική – Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην Πράξη
 • -TETRA PAK – Πιστοποίηση κατά FSC
 • -Unilever Hellas – Αειφόρος καλλιέργεια ντομάτας στη Γαστούνη
 • -Unilever Hellas – Περιβαλλοντική εκπαίδευση ‘Χρησιμοποιώ Υπεύθυνα’
 • --Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • -Αγροτικός Συνεταιρισμός ‘Δήμητρα’ – Ολική περιβαλλοντική διαχείριση

 Εργαζόμενοι

--Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • -ΑΒ – Ημέρα εθελοντισμού εργαζομένων ΑΒ Βασιλόπουλος 
 • -Αθηναϊκή Ζυθοποιία – Πρόγραμμα εθελοντισμού Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ‘Μαζί για τα καλά’ 
 • -CCC – We care
 • -Nestle Hellas – Πρόγραμμα εθελοντισμού εργαζομένων ‘We are Nestle’
 • -ΟΤΕ/Cosmote – Ομάδα εξυπηρέτησης πελατών ‘Οι δικές μας στιγμές’
 • -SCA – Σχέδιο Δράσης για προσωπική και επαγγελματική ολοκλήρωση των εργαζομένων
 • -Unilever Hellas – Όλοι μαζί συμμετέχουμε

• Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας

 • -ΓΑΙΑ – Re-Inspire Greece – Πρωτοβουλία χρηματοδότησης της νεανικής επιχειρηματικότητας
 • -ΟΤΕ/Cosmote – Πρόγραμμα υποτροφιών ΟΤΕ/Cosmote
 • -Project You – Εργαστήριο επιχειρηματικότητας

• Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες

 • -Cosmote – Πλοήγηση στον Κόσμο
 • -Interamerican – Άμεση Ιατρική Βοήθεια
 • -ΟΠΑΠ – Υπεύθυνο Παιγνίδι
 • -ΟΤΕ – Η Επιχείρηση σου.gr
 • -SCA – Care Of Life
 • -Vodafone – Ασφαλής χρήση του διαδικτύου: Youth Safe Pack & Vodafone Safety Net
 • • Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά
--Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • -Aegean Air – Στηρίζουμε τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
 • -Αθηναϊκή Ζυθοποιία – Πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού
 • -Attica Group – Ηλιοπροστασία
 • -ΓΕΦΥΡΑ – Πυλώνες Αλληλεγγύης
 • -Coca-Cola Hellas – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Μέτρο-Ποικιλία- Ισορροπία’
 • -Interamerican – Πράξεις Ζωής
 • -Μαρινόπουλος – Κοινωνικά Παντοπωλεία
 • -Merck – Υποστήριξη στον ΣΚΕΠ (Σύνδεσμο Ευθύνης για Παιδιά & Νέους)
 • -ΟΠΑΠ – Ολυμπιακό Κίνημα
 • -ΟΠΑΠ – Εξοπλισμός Υγεία
 • -ΟΤΕ/Cosmote – Ημέρα Αγάπης – Ημέρα Έμπνευσης
 • -OTE/Cosmote – Πρόγραμμα υποτροφιών ΟΤΕ/Cosmote
 • -Public – Εκστρατεία για το βιβλίο & Δράσεις για το βιβλίο
 • -Super Market Βιδάλης – Όλοι μαζί στηρίζουμε τα Κέντρα Υγείας
 • -Unilever Hellas – Μαζί στρώνουμε τραπέζι πασχαλινό 
 • -Unilever Hellas – Κινητή μονάδα προληπτικής οδοντιατρικής της ΑΙΜ
 • -Vodafone – Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
 • --Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • -Acropol Χαραγκιώνης – Οι κήποι του Capitol
 • -KNAUF – Upgrade Αναβαθμ-ISO με τους ειδικούς

e- Δράσεις

 • -Farmerplan – Αγροτικό Κοινωνικό Δίκτυο Agroname
 • -Nova/Forthnet – Η Nova προσφέρει στα παιδιά. Ενώσου μαζί μας!
 • -Vodafone – bsafeonline: Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το διαδίκτυο

Αιγίδα

Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα του

Το European Business Ethics Network στοχεύει στην καλλιέργεια μίας κοινωνίας επιχειρηματιών και όχι μόνο, που ασπάζονται τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και οι οποίοι θα γαλουχήσουν τις επόμενες γενιές επαγγελματιών και ακαδημαϊκών. Όραμά του είναι να διαδώσει το είδος της διοίκησης που βασίζεται σε αξίες, στην ηθική της ηγεσίας, αλλά και να αυξήσει τη γνώση για την ευθύνη που έχουν οι εταιρείες, ιδιωτικές αλλά και Δημόσιες, προς την κοινωνία.

Αρωγοί-Επίκουροι-Υποστηρικτές-Δωρητές

Αρωγοί
ΕπίκουροιΥποστηρικτέςΔωρητές

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Κλαδικής Επικοινωνίας
Χορηγοί Επικοινωνίας

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τους Χορηγούς Επικοινωνίας που συνέβαλαν στην επικοινωνία της διοργάνωσης

 • Alpha 98,9
 • ant1.gr
 • athensvoice.gr
 • capital.gr
 • Easy 97,2
 • euro2day.gr
 • Galaxy 92
 • in.gr
 • kathimerini.gr
 • Kiss 92,9
 • lifo.gr
 • megatv.com
 • monopoli.gr
 • naftemporiki.gr
 • newpost.gr
 • news.gr
 • news247.gr
 • newsbeast.gr
 • protagon.gr
 • protothema.gr
 • Red 96,3
 • reporter.gr
 • Sfera 102,2
 • star.gr
 • ΒΗΜΑ FM 99,5
 • Γυναίκα
 • Ελεύθερος Τύπος
 • Επενδυτής
 • Ημερησία
 • Κ Καθημερινής
 • Καθημερινή
 • Κέρδος
 • λάμψη 92,3
 • Μελωδία 99,2
 • Η Ναυτεμπορική
 • Ο Κόσμος του Επενδυτή
 • Πρώτο Θέμα
 • ΣΚΑΪ 100,3
 • ΣΚΑΪ Τηλεόραση
 • Τα Νέα Σαββατοκύριακο
 • Το Βήμα της Κυριακής

Τελετή Απονομής

Περισσότερα από 500 άτομα παρακολούθησαν την Τελετή Απονομής των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2013 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών. Στην Τελετή ο ΣΔΕ επιβράβευσε τις καλύτερες εταιρικές πρακτικές και δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας που πραγματοποιήθηκαν από επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2010-2012.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Martin Porter, Πρόεδρος Public Affairs Practice Europe & CIS της Edelman και Γενικός Διευθυντής της Edelman Brussels. Η παρουσίασή του με θέμα “Putting Social Purpose and Shared Value into Marketing” έδωσε τη δυνατότητα σε όσους παρευρέθηκαν να ενημερωθούν αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Tαυτόχρονα, ο κ. Paul Polman, CEO Unilever Worldwide, ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Coca-Cola Hellenic και ο κ. Stephan Loerke, Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων (WFA) έδωσαν την άποψή τους αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα, μέσω βιντεοσκοπημένων ομιλιών.

Στην Τελετή ήταν παρόντες ο Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδώρητος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Σίμος Κεδίκογλου, τα μέλη της Τιμητικής Επιτροπής των Αριστείων κ.κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κώστας Καρράς, Αντιπρόεδρος Europa Nostra, Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος EBEN Europe, Χριστίνα Δαμουλιάνου, Δημοσιογράφος στην εφημερίδα ‘ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’, Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, Πρόεδρος Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών 'Διάζωμα', Καίτη Πετροπούλου, πρώην Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και Παναγιώτης Πικραμμένος, τέως Πρωθυπουργός & Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τιμή, υψηλόβαθμα στελέχη από τον χώρο των επιχειρήσεων, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της Πολιτείας, των ΜΚΟ, άνθρωποι από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και του πνεύματος, αλλά και οι νικητές της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ όσων ψήφισαν στην online ψηφοφορία κοινού της ενότητας e-Δράσεις.

Αριστεία απονεμήθηκαν στις ακόλουθες εταιρείες και δράσεις:

Στην ενότητα Κοινωνία:

 • Αριστείο στην κατηγορία Μεγάλες επιχειρήσεις στη VODAFONE, για την ενέργεια ‘Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής’
 • Αριστείο στην κατηγορία Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ για την ενέργεια ‘Βιβλιοδρομίες’

 Στην ενότητα Περιβάλλον:

 • Αριστείο στην κατηγορία Μεγάλες επιχειρήσεις στις COCA-COLA 3E & COCA-COLA HELLAS για την ενέργεια ‘Αποστολή: Νερό’
 • Αριστείο στην κατηγορία Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ‘Η ΔΗΜΗΤΡΑ’ για την ενέργεια ‘Ολική περιβαλλοντική διαχείριση’

 Στην ενότητα Εργαζόμενοι:

 • Αριστείο στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ για την ενέργεια ‘Μαζί για τα καλά’

 Στην ενότητα Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας:

 • Αριστείο στην εταιρεία PROJECT YOU για την ενέργεια ‘Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας’

 Στην ενότητα Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες:

 • Αριστείο στη Vodafone για την ενέργεια ‘Ασφαλής χρήση του διαδικτύου: Youth Safe Pack & Vodafone Safety Net’

 Στην κατηγορία Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά:

 • Αριστείο στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις στην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ για την ενέργεια ‘Κοινωνικά Παντοπωλεία’
 • Αριστείο στην κατηγορία Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ για την ενέργεια ‘Οι κήποι του Capitol’

 Στην ενότητα e-Δράσεις:

 • Αριστείο στην εταιρεία FARMERPLAN για την ενέργεια ‘Αγροτικό Κοινωνικό Δίκτυο Agroname’

 Το Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς, ένα Αριστείο αναγνώρισης και τιμής, που απονέμεται κατόπιν απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής, σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις ή ΜΚΟ που έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, μέσω της συμβολής τους στο κοινωνικό σύνολο, απονεμήθηκε στην Τράπεζα Τροφίμων, Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας.

Η Τράπεζα Τροφίμων είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε πριν από 18 χρόνια με πρωτοβουλία του Γεράσιμου Βασιλόπουλου, με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης .

Κάθε εβδομάδα πάνω από 32.000 συνάνθρωποί μας σιτίζονται από τα Ιδρύματα και συσσίτια που υποστηρίζει η Τράπεζα Τροφίμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το εκεί παράρτημά της. Το 2012, 1.418 τόνοι τροφίμων και λοιπών ειδών διανεμήθηκαν μέσω της Τράπεζας Τροφίμων.

Την τελετή, που χαρακτηρίστηκε ως τελετή ουσίας, παρουσίασε η δημοσιογράφος κα Χριστίνα Βίδου.

Διακρίσεις

Στην Τελετή Απονομής των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2013 που απονεμήθηκαν την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών απονεμήθηκαν οι ακόλουθες διακρίσεις:

Στην ενότητα Κοινωνία:

 • Αριστείο στην κατηγορία Μεγάλες επιχειρήσεις στη VODAFONE, για την ενέργεια ‘Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής’
 • Αριστείο στην κατηγορία Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ για την ενέργεια ‘Βιβλιοδρομίες’

 Στην ενότητα Περιβάλλον:

 • Αριστείο στην κατηγορία Μεγάλες επιχειρήσεις στις COCA-COLA 3E & COCA-COLA HELLAS για την ενέργεια ‘Αποστολή: Νερό’
 • Αριστείο στην κατηγορία Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ‘Η ΔΗΜΗΤΡΑ’ για την ενέργεια ‘Ολική περιβαλλοντική διαχείριση’

 Στην ενότητα Εργαζόμενοι:

 • Αριστείο στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ για την ενέργεια ‘Μαζί για τα καλά’

 Στην ενότητα Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας:

 • Αριστείο στην εταιρεία PROJECT YOU για την ενέργεια ‘Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας’

 Στην ενότητα Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες:

 • Αριστείο στη Vodafone για την ενέργεια ‘Ασφαλής χρήση του διαδικτύου: Youth Safe Pack & Vodafone Safety Net’

 Στην κατηγορία Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά:

 • Αριστείο στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις στην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ για την ενέργεια ‘Κοινωνικά Παντοπωλεία’
 • Αριστείο στην κατηγορία Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ για την ενέργεια ‘Οι κήποι του Capitol’

 Στην ενότητα e-Δράσεις:

 • Αριστείο στην εταιρεία FARMERPLAN για την ενέργεια ‘Αγροτικό Κοινωνικό Δίκτυο Agroname’

 Το Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς, ένα Αριστείο αναγνώρισης και τιμής, που απονέμεται κατόπιν απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής, σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις ή ΜΚΟ που έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, μέσω της συμβολής τους στο κοινωνικό σύνολο, απονεμήθηκε στην Τράπεζα Τροφίμων, Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας.

Η Τράπεζα Τροφίμων είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε πριν από 18 χρόνια με πρωτοβουλία του Γεράσιμου Βασιλόπουλου, με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης .

Κάθε εβδομάδα πάνω από 32.000 συνάνθρωποί μας σιτίζονται από τα Ιδρύματα και συσσίτια που υποστηρίζει η Τράπεζα Τροφίμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το εκεί παράρτημά της. Το 2012, 1.418 τόνοι τροφίμων και λοιπών ειδών διανεμήθηκαν μέσω της Τράπεζας Τροφίμων.