Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Επιτροπές Αξιολόγησης

Για τη νομιμοποίηση και αξιολόγηση των υποβληθέντων προγραμμάτων/δράσεων υπάρχουν όπως προαναφέρθηκε τρεις (3) διαφορετικές επιτροπές. Για την εγκυρότητα και αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων κάθε διοργάνωσης οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από διαφορετικά μέλη.

 1. Επιτροπή Νομιμοποίησης
 2. Επιτροπή Αξιολόγησης
 3. Κριτική Επιτροπή

Επιτροπή Νομιμοποίησης

Αποτελείται από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και εξετάζει αν τα υποβληθέντα προγράμματα/δράσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιπλέον, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 της, έχει το δικαίωμα μεταφοράς κάποιων συμμετοχών σε άλλη ενότητα αν κρίνει ότι έχουν υποβληθεί σε λάθος ενότητα. Κάθε συμμετοχή ελέγχεται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής εξαιρούνται από τη νομιμοποίηση συμμετοχών της εταιρείας / Ομίλου που εκπροσωπούν και των ανταγωνιστικών αυτών εταιρειών. Στην περίπτωση ισοψηφίας για τη λήψη κάποιας απόφασης, η ψήφος του/της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής μετράει για δύο. Σε περίπτωση εξαίρεσης του / της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής λόγω κωλύματος, τη θέση της στη διαδικασία παίρνει ο /η Γενική Διευθυντής / Διευθύντρια του ΣΔΕ.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Αποτελείται από 21 μέλη, με απαρτία τα 15 άτομα. Αξιολογεί τα νομιμοποιημένα προγράμματα/δράσεις και βαθμολογεί με κλίμακα 1-20. Στην επιτροπή προσκαλούνται οι παρακάτω φορείς, με την εξής αναλογία:

 • 2 μέλη από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
 • 1 μέλος από το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ (CSR HELLAS)
 • 3 μέλη από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)
 • 2 μέλη από την Κίνηση Πολιτών (ΜΚΟ)
 • 3 μέλη από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
 • 5 μέλη από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)
 • 2 μέλη από τον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ)
 • 1 μέλος από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΙΕπ)
 • 1 μέλος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 • 1 μέλος από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης εξαιρούνται από την αξιολόγηση συμμετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν και των ανταγωνιστικών αυτής εταιρειών.

Οι εκπρόσωποι των ΕΔΕΕ, IEπ, ΣΕΔΕΑ και οι Πανεπιστημιακοί εξαιρούνται από την αξιολόγηση συμμετοχών εταιρειών με τις οποίες έχουν ενεργή συνεργασία τον τελευταίο χρόνο.

Την Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή/και βαθμολογίας συντονίζει ο/η Πρόεδρος ή κάποιο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Κριτική Επιτροπή

Αποτελείται από 15 μέλη, με απαρτία τα 9 άτομα. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δε μπορούν να είναι ίδια με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η επιτροπή βαθμολογεί με κλίμακα 1-20 τις συμμετοχές που έχουν προκριθεί στη Γ’ Φάση. Στην επιτροπή προσκαλούνται οι παρακάτω φορείς, με την εξής αναλογία:

 • 1 μέλος από την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
 • 1 μέλος από το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ (CSR HELLAS)
 • 2 μέλη από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)
 • 1 μέλος από την Κίνηση Πολιτών (ΜΚΟ)
 • 2 μέλη από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
 • 4 μέλη από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)
 • 1 μέλος από τον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ)
 • 1 μέλος από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΙΕπ)
 • 1 μέλος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 • 1 μέλος από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής εξαιρούνται από την αξιολόγηση συμμετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν και των ανταγωνιστικών αυτής εταιρειών.

Οι εκπρόσωποι των ΕΔΕΕ, IEπ, ΣΕΔΕΑ και οι Πανεπιστημιακοί εξαιρούνται από την αξιολόγηση συμμετοχών εταιρειών με τις οποίες έχουν ενεργή συνεργασία τον τελευταίο χρόνο.

Την Κριτική Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή/και βαθμολογίας συντονίζει ο/η Πρόεδρος ή κάποιο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.