Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ μπορούν να συμμετέχουν α) Επιχειρήσεις κοινωνικά υπεύθυνες που πραγματοποιούν οικειοθελώς δράσεις/προγράμματα που συμβάλλουν στην ισόρροπη αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβληματισμών και στη βιώσιμη ανάπτυξη και β) Κοινωνικές Επιχειρήσεις για το σύνολο του έργου τους.

Κριτήρια και Παράμετροι Αξιολόγησης προγραμμάτων/δράσεων επιχειρήσεων:

Στρατηγική - Βαρύτητα 40%

ΑΝΑΓΚΗ: Περιγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση της συγκεκριμένης ανάγκης που η δράση ή το πρόγραμμα εξυπηρετεί. (10%)

ΣΗΜΑΣΙΑ: Αναγνώριση του πόσο σημαντική είναι η δράση ή το πρόγραμμα για
- τo εσωτερικό της εταιρείας και
- το εξωτερικό περιβάλλον (ομάδες όπου η δράση έχει επίδραση / ευρύτερη κοινωνία / αγορά / φυσικό περιβάλλον). (10%)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Σύνδεση (τεκμηριωμένη) με τη γενικότερη φιλοσοφία και δεσμεύσεις της εταιρείας. Σύνδεση με εταιρικούς στόχους. (10%)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Πρωτοτυπία και καινοτομία της ιδέας / δράσης (όσον αφορά στην ίδια την εταιρεία αλλά σε σχέση με την ευρύτερη αγορά). (10%)

Υλοποίηση - Βαρύτητα 20%

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Αρτιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος/δράσης σχετικά με:
- Στόχους (ποιοτικοί και ποσοτικοί)
- Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν (δημιουργικό υλικό, ΜΜΕ, επιμέρους, συμπληρωματικά ή/και υποστηρικτικά υλικά κ.α.)
- Διάρκεια ζωής του προγράμματος/δράσης
- Σύνδεση με άλλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ενέργειας ή του προγράμματος (πχ. αν η δράση αποτελεί μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού παρόμοιων δράσεων)
- Πόρους που απαιτήθηκαν για την επίτευξη των στόχων. (10%)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Προσδιορισμός των εμπλεκόμενων μερών (Συμμετόχων) όπως συμμετέχοντες εργαζόμενοι, συνεργασίες με άλλους οργανισμούς/φορείς, συνεργάτες κ.α. που κρίθηκαν απαραίτητοι για την υλοποίηση. (10%)

Αποτελεσματικότητα & Επίδραση - Βαρύτητα 40%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση της ενέργειας ή του προγράμματος σε σχέση με την επίτευξη (output) των στόχων σχεδιασμού (χρόνοι υλοποίησης, ποσοτικοί στόχοι) που ορίστηκαν εξ αρχής. Τεκμηρίωση μέσω μετρήσεων / δεικτών. (10%)

ΕΠΙΔΡΑΣΗ: Αξιολόγηση της ενέργειας σε σχέση με το ουσιαστικό αποτέλεσμα (outcome) και την επίδραση σε: - Ομάδες Συμμετόχων (εργαζόμενοι, καταναλωτές, πολίτες, ομάδες με ειδικό ενδιαφέρον), στο
- Πεδίο εφαρμογής (τοπικό / εθνικό / παγκόσμιο)
Tεκμηρίωση μέσω ερευνών, δημοσιευμάτων ή άλλων στοιχείων. (10%)

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Αξιολόγηση της ενέργειας σε σχέση με τη γενικότερη επίδραση στη
- Κοινωνία / Περιβάλλον / Οικονομία της Ελλάδας και
- Σύνδεση με συγκεκριμένους οικουμενικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ("SDGs" όπως ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών) (10%)

ΕΠΙΡΡΟΗ: Αξιολόγηση της ενέργειας σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει και να αποτελέσει:
- Παράδειγμα προς μίμηση από άλλες επιχειρήσεις / φορείς, ή / και
- Ευκαιρία για Οριζόντια Ανάπτυξη της δράσης (scalability). (10%)

Κριτήρια και Παράμετροι Αξιολόγησης έργου κοινωνικών επιχειρήσεων:

Σημαντικότητα της κοινωνικής επιχείρησης (30%): Λόγος ύπαρξης της κοινωνικής επιχείρησης, ανάγκη που εξυπηρετεί και σημαντικότητα της ανάγκης, τρόπος λειτουργίας, ωφελούμενοι από την ύπαρξη και το έργο της κοινωνικής επιχείρησης.

Καινοτομία της κοινωνικής επιχείρησης (20%): Πού υπάρχει καινοτομία στη δράση, στο σκοπό ή στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

Αποτελεσματικότητα της κοινωνικής επιχείρησης (50%): Ποιους, πόσους και πώς έχει ωφελήσει η επιχείρηση στην περίοδο αναφοράς.